Викладачі кафедри журналістики

Склад кафедри

Студентів-медійників навчають енергійні й творчі особистості, серед яких – відомі науковці, практики, лауреати професійних премій, члени Національної спілки журналістів України, котрі постійно підвищують свій фаховий рівень. Викладачі стажувалися у провідних вишах та медіаорганізаціях України (Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Академії викладачів журналістики Українського інституту медіа та комунікації) та за межами держави: у Швеції (у містах Кальмар та Стокгольм), Великобританії (Бі-Бі-Сі, Bath SPA University), Польщі (Університет ім. Адама Міцкевича у Познані), Словаччині (Музей української культури у Свиднику).
Викладачі кафедри співпрацюють із загальнонаціональними й локальними медіа («Inter Media Group», «TV21Ungvar», «Varosh», «InfoPost»).

Юрій Бідзіля Бідзіля Юрій Михайлович

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан філологічного факультету

Сфера наукових інтересів: теорія і практика журналістики, історія журналістики, соціальні комунікації, медіабезпека, медіаграмотність, мультикультурні медіа

E-mailuruy.bidzilya@uzhnu.edu.uabidzilja@gmail.com
Google ScholarORCIDScopus ID
Основні наукові праці:

 1. Bidzilya Yuriy, Haladzhun ZorianaHarmatiy OlhaKunanets NataliiaShunevych Khrystyna. Hate speech in media towards the representatives of roma ethnic community /COLINS-2021: 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, 2021. April 22–23, URL: http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper56.pdf/
 2. Yuriy M. Bidzilya, Yevhen O. Solomin, Nataliia V. Tolochko, Halyna V. Shapovalova and Yaroslava M. ShebeshtianThe Media Image of the Multinational Transcarpathia: The Problems of the Search for Ethnic and Civil Identities.International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, Pp. 2972–2983.
 3. Бідзіля Ю., Соломін Є., Толочко Н., Шаповалова Г., Шебештян Я. Закарпатські медіа крізь призму етнотолерантності : монографія. Ужгород: Ґражда, 2019. 372 с.
 4. Bidzilya Yuriy. Intercultural Communication: Strategies, Challenges and Research. Chapter 3. The Gypsy Media in Transcarpathia: The Problems of Intercultural Communication and  Overcominh the Status of Social Outsiders of the Ethnic Group. Nova Sciense Publishrs, Ins. New York, 2017. С. 69–87.
 5. Бідзіля Ю.М. Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації. Монографія. Ужгород: Вид-во ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. 472

Євген Соломін Соломін Євген Олександрович

Кандидат  наук із соціальних комунікацій, доцент,  завідувач кафедри журналістики

Сфера наукових інтересів: теорія та історія тележурналістики, телевізійне мовлення, телерадіовиробництво, мультимедійне виробництво

E-mail: yevgen.solomin@uzhnu.edu.ua
Google ScholarORCID,Scopus IDResearcher,ResearchGate 
Основні наукові праці:

 1. Соломін Є. О. Сім років російсько-української війни на сході України: шляхи повернення анексованого інформаційного простору. Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції. Тернопіль. 15 квітня 2021 р. С. 25–28.
 2. Yuriy M. Bidzilya, Yevhen O. Solomin, Nataliia V. Tolochko, Halyna V. Shapovalova and Yaroslava M. Shebeshtian. The Media Image of the Multinational Transcarpathia: The Problems of the Search for Ethnic and Civil Identities. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, Рр. 2972–2983.
 3. Актуальні тенденції розвитку сучасних мов : колективна монографія. [Г. П. Бондаренко, А. М. Галенко, І. Я. Глуховцева, О. А. Карловас, І. М. Кошман, О. Л. Кравченко, О. С. Куцевська, Є. О. Соломін. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 184 с.
 4. Бідзіля Ю., Соломін Є., Толочко Н., Шаповалова Г., Шебештян Я. Закарпатські медіа крізь призму етнотолерантності : монографія. Ужгород: Гражда, 2019. 372 с.
 5. Соломін Євген. Телевізійні новини. Луганський досвід : монографія. Ужгород : ФОП Береза А. Е., 2015. 209 с.

Олеся БарчанБарчан Олеся Василівна

Кандидат філологічних наук,  доцент

Сфера наукових інтересів: теорія журналістики, історія журналістики, масова комунікація, паблік рилейшнз

E-mail: olesya.barchan@uzhnu.edu.ua
Google ScholarORCID

Основні наукові праці:

 1. Барчан О. Публіцистика Василя Ґренджі-Донського 20-30-х рр. ХХ століття: Монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2017. 200 с.
 2. Барчан О. Гуцульська республіка в публіцистиці Василя Ґренджі-Донського та Михайла Гафії-Трайсти.  Молодий вчений.  вересень 2020.  № 9.1 (85.1).  С. 6-11. ISSN (Print): 2304-5809. ISSN (Online): 2313-2167
 3. Барчан О. Українська газета «Веселка» в рецепції Олени Рудловчак. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород. 2019. Вип.1(41). С.167-173.
 4. Барчан О. Світоглядні засади Василя Ґренджі-Донського-публіциста.  Молодий вчений.  вересень 2018.  № 9.1 (61.1).  С. 9-12. ISSN (Print): 2304-5809. ISSN (Online): 2313-2167
 5. Барчан О. Етнографія як аспект публіцистики Василя Гренджі-Донського. Acta Hungarica: Доповіді міжнародної наукової конференції «Взаємовплив мов, літератур і культур в епоху глобалізації», присвяченої 30-річчю Центру гунгарології (12-14 січня 2018 р.). Ужгород, 2018. С.311-320.

Ганна ГецкоГецко Ганна Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: медіалінгвістика, медіатекст, стилістика й культура мовлення, публіцистика, мова рекламних та PR-текстів

E-mailannagecko21@gmail.com
Google ScholarORCID 
Основні наукові праці:

 1. Гецко Г. І. Комунікативно-прагматичний аспект прямого впливу на адресата у рекламі соціальної мережі «Facebook». The European development trends in journalism, PR, media and communication: сonference proceedings. Wloclavek, Republic of Poland: «Baltija Publishing», 2021. P. 122–126.
 2. Гецко Г.І. Ціннісні орієнтири у мові періодики Карпатської України (1938-1939). Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Філологія / ред. кол.: Н. Венжинович (гол.), Г. Шумицька та ін. Ужгород : ПП Данило С. І., 2019.  Вип. 2(42) : На пошану професора Василя Добоша (до 95-річчя від дня народження). С.181–185.
 3. Гецко Г.І. Функціонально-стилістичні параметри фразеологічних одиниць у газеті «Закарпатська правда». Мова. Суспільство. Журналістика : матеріали XXІV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови (Київ, 2 листопада 2018 р.). Київ : Інститут журналістики, 2018. С. 13–17.
 4. Гецко Г.І. Мовознавча проблематика на сторінках закарпатської преси на початку ХХ сторіччя. Збірник матеріалів ХХI міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 3 квітня 2015). Київ, 2015. С.14-18.
 5. Гецко Г. І. Мисливська лексика в українських говірках Закарпаття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. Запоріжжя, 2012.

Любов Русинко-Бомбик Русинко-Бомбик Любов Михайлівна

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри журналістики

Сфера наукових інтересів: реклама та PR у системі маркетингу, брендинг, діловодство, реклама в медіа

E-mail: lubov.rusinko-bombik@uzhnu.edu.ua
Google Scholar
Основні наукові праці:

 1. Русинко-Бомбик Л.М., Тарасюк В.Ю. Мова ворожнечі як проблема розвитку регіональних ЗМІ: закарпатський досвід. Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021). К: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. С. 268–272.
 2. Русинко-Бомбик Л.М. Становлення українського мовознавства на Закарпатті за часів Чехословаччини. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 2 (44). С. 309–314.
 3. Русинко-Бомбик Л.М. Прескриптивні та дескриптивні дослідження української мови авторства Василя Сімовича (чехословацький період). Молодий вчений. Херсон, 2019. № 3 (67). С.122–127.
 4. Русинко-Бомбик Л. М. Українське мовознавство у міжвоєнній Чехословаччині: інтралінгвістичні та екстралінгвістичні чинники. Science and Education a New Dimension. Philology. VII (58), 2019. Issue 194, С. 64–67.
 5. Русинко-Бомбик Л. М. Роль українських лінгвістів – емігрантів Чехословаччини у виданні «Української загальної енциклопедії». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Філологія. Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 24–27.

Володимир Тарасюк Тарасюк Володимир Юрійович

Кандидат  філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: теорія і практика друкованої журналістики, історія української журналістики, спортивна журналістика, жанрологія

E-mail:volodimir.tarasyuk@uzhnu.edu.ua
Google ScholarORCID
Основні наукові праці:

 1. Жугай В., Тарасюк В. Особливості роботи журналіста в умовах інформаційної війни. Образ, 2018. № 1 (27). С. 128-139. Режим доступу: http://obraz.sumdu.edu.ua/поточний випуск.
 2. Тарасюк В. Висвітлення ромської проблематики в ЗМІ: пошук балансу. Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій [Тексти] / Авт. кол. За ред. Виртосу І., Шендеровського К. К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. 207–214.
 3. Тарасюк В. Права людини і медіапрактика. Права людини і медіадіяльність: Збірник навчальних програм викладачів і викладачок журналістики / За ред. Шендеровського К. К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. 34–39.
 4. Тарасюк В. Ю. Публіцистика Івана Франка в контексті сучасних видів і форм викладання журналістських дисциплін. Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. Січ.–берез. Т. 1(66). С. 66–71.
 5. Тарасюк В.Ю. Публіцистика: Навчально-методичні матеріали для студентів відділення журналістики денної та заочної форм навчання. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. 48 с.

Наталія Толочко Толочко Наталія Валеріївна

Кандидат  наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики

Сфера наукових інтересів: історія журналістики, телевізійне мовлення, телерадіовиробництво, масова комунікація, онлайнові медіа

E-mail: nataliya.karalkina@uzhnu.edu.ua
Google ScholarORCID, Scopus ID, ResearchGate
Основні наукові праці:

 1. Bidzilya Yu., Solomin Y., Tolochko N., Shapovalova H., Shebeshtian Y. (2020), “The Media Image of the Multinational Transcarpathia: The Problems of the Search for Ethnic and Civil Identities”. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9: 2972–2983. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.362
 2. Tolochko (Karalkina), N. (2020). Radio and Television Programs for National Minorities of the Border Multicultural Region (on the example of Transcarpathia, 1930–1991). Technium Social Sciences Journal, 8(1), 188–199. Retrieved from https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/748 DOI: https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1
 3. Толочко Н. В. Електронні медіа етнічних спільнот Закарпаття. Радіо й телебачення // Закарпатські медіа крізь призму етнотолерантності: монографія / Бідзіля Ю., Соломін Є., Толочко Н., Шаповалова Г., Шебештян Я. Ужгород: Ґражда, 2019. 372 с. С. 184–278.
 4. Масова комунікація: навчально-методичний посібник для проведення лабораторних занять (для студентів відділення журналістики) / уклад. Толочко Н.В., Барчан О.В. Ужгород, 2017. 44 с.
 5. Толочко (Каралкіна) Н. В. Специфіка програм телеканалу «Тиса-1» про національні меншини Закарпаття: проблемно-тематичний аспект.Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. Т. 1 (66). 2017 (січень–березень). С. 19–24. DOI: https://doi.org/10.17721/2522-1272

Галина Шаповалова Шаповалова Галина Валентинівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: медіалінгвістика, особливості функціонування сучасного українського медіатексту, медіастилістика, методика викладання у вищій школі, медіа Закарпаття

E-mail: halyna.shapovalova@uzhnu.edu.ua

Google ScholarORCIDScopus ID

Основні наукові праці:

 1. Yuriy M. Bidzilya, Yevhen O. Solomin, Nataliia V. Tolochko, Halyna V. Shapovalova and Yaroslava M. Shebeshtian. The Media Image of the Multinational Transcarpathia: The Problems of the Search for Ethnic and Civil Identities. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, Рр. 2972–2983.
 2. Бідзіля Ю., Соломін Є., Толочко Н., Шаповалова Г., Шебештян Я. Закарпатські медіа крізь призму етнотолерантності : монографія. Ужгород: Гражда, 2019. 372 с.
 3. Шебештян Я., Шаповалова Г. Науково-дослідницька та педагогічна практика студента вищої школи: зміст, засади, вимоги. Ужгород: Гражда, 2017. 132 с.
 4. Шаповалова Г. В., Шебештян Я. М. Теоретико-практичні питання текстознавства. Ужгород: Гражда, 2016. 100 с..
 5. Путрашик В. І., Шаповалова Г. В., Шумицька Г. В.,  Шаркань В. В., Шебештян Я. М. Магістратура з журналістики. Навчально-методичний посібник для вступних випробувань / наук. ред. Ю. М. Бідзіля. Ужгород: Бреза, 2014. 256 с.

Василь Шаркань Шаркань Василь Васильович

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: медіалінгвістика, історія журналістики, медіаправо

E-mail: vasyl.sharkan@uzhnu.edu.ua

Google ScholarORCIDScopus ID

Основні наукові праці:

 1. Шаркань В.В. Медіаправо (у т. ч. авторське право): навчально-методичний посібник для студентів-журналістів. Ужгород, 2021. 64 с.
 2. Шаркань В.В. Сучасні підходи до викладання медіаправа для студентів-журналістів в українських ВНЗ. Pedagogical problems of forming a modern specialist: the experience of the EU. Scientific and pedagogical intership. February 15 – March 26, 2021. Romania, Baia Mare, 2021. P. 54–58.
 3. Lupei Maksym, Mitsa Alexander, Repariuk Volodymyr, Sharkan Vasyl. Identification of authorship of Ukrainian-language texts of journalistic style using neural networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ISSN 1729-3774. 2020. № 1/2 ( 103 ). P. 30–36.
 4. Шаркань В.В. Проблема використання української мови у збірнику законів і розпоряджень Чехословаччини (1919–1939). Hungaro-Ruthenica / Szerkeszette (Редактор) Kocsis Mihály (Кочіш Мігай). Szeged (Угорщина), 2015. С. 233–239.
 5. Магістратура з журналістики : навч.-метод. посіб. для підгот. до вступ. випробувань / Путрашик В.І., Шаповалова Г.В., Шаркань В.В., Шебештян Я.М., Шумицька Г.В. Ужгород: Бреза, 2014. 254 с.

Ярослава Шебештян Шебештян Ярослава Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: медіалінгвістика, теорія українського медіатексту, медіадослідження, медіаономастика

E-mail: yaroslava.shebeshtyan@uzhnu.edu.ua

Google ScholarORCIDScopus ID 

Основні наукові праці:

 1. Yuriy M. Bidzilya, Yevhen O. Solomin, Nataliia V. Tolochko, Halyna V. Shapovalova and Yaroslava M. Shebeshtian. The Media Image of the Multinational Transcarpathia: The Problems of the Search for Ethnic and Civil Identities. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, Рр. 2972–2983.
 2. Бідзіля Ю., Соломін Є., Толочко Н., Шаповалова Г., Шебештян Я. Закарпатські медіа крізь призму етнотолерантності: монографія. Ужгород: Ґражда, 2019. 372 с.
 3. Шебештян Я., Шаповалова Г. Науково-дослідницька та педагогічна практика студента вищої школи: зміст, засади, вимоги. Ужгород: Гражда, 2017. 132 с.
 4. Шаповалова Г. В., Шебештян Я. М. Теоретико-практичні питання текстознавства. Ужгород: Ґражда, 2016. 100 с.
 5. Путрашик В. І., Шаповалова Г. В., Шумицька Г. В.,  Шаркань В. В., Шебештян Я. М. Магістратура з журналістики. Навчально-методичний посібник для вступних випробувань / наук. ред. Ю. М. Бідзіля. Ужгород: Бреза, 2014. 256 с.

Галина Шумицька

Шумицька Галина Василівна

(за сумісництвом)

Доктор філологічних наук, професор кафедри соціології і соціальної роботи

Сфера наукових інтересів: медіалінгвістика

E-mail:halyna.shumytska@uzhnu.edu.ua

ВебсайтGoogle ScholarORCID

Основні наукові праці:

 1. Магістратура з журналістики: навчально-методичний посібник для вступних випробувань / Авт. кол.: В.І.Путрашик, Г.В.Шаповалова, В.В.Шаркань, Я.М.Шебештян, Г.В.Шумицька. Ужгород: Бреза, 2014. 256 с.
 2. Шумицька Галина, Путрашик Василь. Засоби масової інформації як інструмент формування та моніторингу мовнополітичної ситуації: закарпатський інтернетмедійний дискурс. Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття: монографія. за заг. ред. Ю. М. Бідзілі, Г. В. Шаповалової, Я. М. Шебештян. Ужгород: РІК-У, 2021. С. 559-595.
 3. Шумицька Г.В. Через діалог до взаєморозуміння в мультилінгвальному просторі: регіональна рецепція мовних новацій в освітній сфері. Монографія. Ужгород: Ґражда, 2019. 104 с.
 4. Шумицька Г. Державна мова як фактор єднання в умовах збереження мільтилінгвального розмаїття сучасної України. Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt VIII. 1. Poznaǹ: Wydawnictwo Naukove UAM, 2020. С. 189–199.
 5. Шумицька Г.В. Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття. Українська мова. 2021. №1 (77). С.3–19.

Василь Путрашик Путрашик Василь Іванович

Старший викладач

Сфера наукових інтересів: мовна політика України й мовнополітична ситуація в державі крізь призму ЗМК, функціонування української мови у вебпросторі, медіалінгвістика, специфіка онлайнової журналістики, вебтехнології у ЗМК

E-mail:vasyl.putrashyk@uzhnu.edu.ua

Google ScholarORCID

Основні наукові праці:

 1. Шумицька Галина, Путрашик Василь. Засоби масової інформації як інструмент формування та моніторингу мовнополітичної ситуації: закарпатський інтернетмедійний дискурс. Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття: монографія. за заг. ред. Ю. М. Бідзілі, Г. В. Шаповалової, Я. М. Шебештян. Ужгород: РІК-У, 2021. С. 559-595.
 2. Шумицька Г. В., Путрашик В. І. Тенденції мовної політики України в реаліях влади президента Володимира Зеленського та парламентської монобільшості Scientific developments of European countries in the area of philological researches: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 640–666.
 3. Шумицька Г., Путрашик В. Мовне законодавство України в проєкціях онлайнового медіапростору Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2019. Випуск 2 (42). С. 118–129.
 4. Шумицька Г., Путрашик В. Мовне питання в Україні після висновків Венеційської комісії: закарпатський онлайновий медіаракурс. Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. С. 188–193.
 5. Путрашик В. І., Шаповалова Г. В., Шумицька Г. В.,  Шаркань В. В., Шебештян Я. М. Магістратура з журналістики. Навчально-методичний посібник для вступних випробувань / наук. ред. Ю. М. Бідзіля. Ужгород: Бреза, 2014. 256 с.

Олексій Лабунець Лабунець Олексій Анатолійович

Завідувач телерадіоцентру
Сфера професійних інтересів: телевізійне мовлення, радіовиробництво, операторська майстерність, репортажна зйомка, інформаційне телевиробництво

Досвід практичної діяльності: «М-Студіо» (м. Мукачево-Ужгород, оператор телебачення), корпункт телеканалу НТН у Закарпатській області (м. Київ-Ужгород, телевізійний оператор програми «Свідок»).

31.08.2021
vpadmin

Приєднуйся до нашої медіародини!

Проконсультуйся з нами щодо вступу, розпитай про все, що хвилює.
Проконсультуватися

Телефон

БУДЬМО НА ЗВ'ЯЗКУ

+380 (312) 64-32-46

Адреса

ПИШІТЬ, ЗАХОДЬТЕ
Україна, 88000, 
м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14, 
аудиторія 416