Увага! Екзаменаційні питання для комплексного державного іспиту

04.05.2018
karolina

Екзаменаційні питання для комплексного державного іспиту з історії, теорії й практики соціальних комунікацій (IV курс) – 2018 р.

 1. Публіцистична спадщина Тараса Шевченка.
 2. Преса січових стрільців як унікальне явище в історії української журналістики.
 3. Цензурна політика російського царату і її вплив на розвиток української журналістики.
 4. Публіцистика М.Драгоманова.
 5. Преса Закарпаття 20-30-х років ХХ століття.
 6. Видавнича діяльність Івана Франка.
 7. С.Єфремов як постать в українській журналістиці.
 8. Роль перших україномовних часописів «Хлібороб», «Рада», «Рідний край» у розвитку журналістики Східної України на початку ХХ століття.
 9. Роль Євгена Чикаленка у створенні української національної преси («Щоденники», «Спогади»). Оцінка Б.Грінченком розвитку української преси поч. ХХ ст.
 10. Публіцистична та журналістська діяльність М. Грушевського, його роль у формуванні української преси («Украинство и российская пресса», «До наших читачів у Росії» та ін.). Оцінка публіцистичної діяльності М. Грушевського С. Єфремовим.
 11. Публіцистична діяльність Симона Петлюри («Про переоцінку», «Війна і українці», «З українського життя») та його роль у розвитку української преси.
 12. Преса часів другої світової війни на території України.
 13. Преса української молоді першої половини ХХ ст. на території радянської України і західноукраїнських землях.
 14. Преса українського жіноцтва: зародження та сучасні видання для жінок.
 15. Українська преса та культура періоду сталінщини (Постанова ЦК КП(б)У «Про журнал «Вітчизна», «Про вилучення книг М. Грушевського і В. Винниченка», «Про журнал сатири і гумору «Перець»).
 16. Українська преса ХХ ст. поза межами України (Москва, Петербург, Воронежчина, Кубань, Кавказ, Естонія, «Зелений Клин»; «таборова преса», преса американських та канадських українців).
 17. Преса українського дисиденства. Самвидав у 60-70 рр. ХХ ст.
 18. ЗМІ періоду «перебудови» (друга половина 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст.).
 19. Преса національних меншин в сучасному українському інформаційному просторі.
 20. Публіцистична діяльність Дмитра Донцова («Йосип Віссаріонович Калігуля» та інші) та В’ячеслава Липинського («Листи до хліборобів»).


 1. Публіцистика античного світу (видатні оратори Давньої Греції та Риму, перші прообрази газет).
 2. Зародження та розвиток книгодрукування в Європі та світі, його вплив на засоби масової комунікації.
 3. Виникнення перших друкованих видань в Європі в ХVІІ – І пол. ХVІІІ століття.
 4. Просвітницька журналістика Англії та Франції ХVІІІ століття (Д. Дефо, Дж. Свіфт, Дж. Адісон, П. Мариво, Ф. Прево, Монтеск’є, Вольтер, Д. Дідро).
 5. Розвиток журналістики Франції періоду Великої французької революції.
 6. Виникнення та розвиток преси США у ХVІІІ столітті (колоніальний період та боротьба за незалежність).
 7. Виникнення та розвиток преси Росії у ХVІІІ – ХІХ століттях (етапи розвитку та боротьби з цензурою).
 8. Поява масової преси в Європі та США (основні часописи та видавнича діяльність А. Хармсворта, Е. де Жирардена, Дж. Г. Беннета, Дж. Пулітцера та У. Р. Херста).
 9. Поява якісної преси в Європі та США (історія газети «Таймс», видавнича діяльність Г. Ґрілі, Г. Реймонда, А. Окса).
 10. Становлення періодичної преси країн Азії, Африки та Латинської Америки у ХІХ столітті (зародження колонізаторської, місіонерської та національної періодики).
 11. Зародження та становлення перших інформаційних агентств Європи ХІХ століття.
 12. Загальні тенденції розвитку журналістики країн Європи у І та ІІ світових війнах (німецька та антифашистська пропаганда, діяльність Руху опору).
 13. Виникнення та становлення телерадіомовлення в Європі та США у ХХ столітті (основні телерадіокомпанії Великобританії та США).
 14. Становлення комуністичної преси в Китаї у ХХ столітті.
 15. Монополізація та комерціалізація світової журналістики у ХХ – ХХІ століттях.


 1. Структура редакції сучасного часопису і правові основи її діяльності.
 2. Психологічні особливості творчого мислення в журналістиці та їх специфіка (уява, інтуїція, мотивація, свідомі логічні методи журналістського пізнання дійсності).
 3. Публіцистика та її природа.
 4. Фактологічний компонент журналістського твору.
 5. Поняття про аргументацію в журналістському творі. Різновиди аргументів.
 6. Задум, ідея, сюжет та загальна концепція журналістського твору.
 7. Заголовок, лід та план журналістського твору.
 8. Поняття про структуру журналістського твору різних жанрових груп: композиція, сюжет та архітектоніка.
 9. Методи збору та опрацювання інформації у журналістській творчості.
 10. Поняття про жанр в журналістській творчості. Загальна класифікація жанрів.
 11. Трансформація жанрів у сучасні журналістиці.
 12. Характеристика основних інформаційних жанрів.
 13. Специфіка аналітичних жанрів у журналістиці.
 14. Етапи роботи над аналітичним матеріалом.
 15. Художньо-публіцистичні жанри в журналістиці.
 16. Світоглядна публіцистика.
 17. Стаття як основний аналітичний жанр.
 18. Особливості жанру інтерв’ю.
 19. Зарисовка як жанр в журналістській творчості.
 20. Законодавча база, що регламентує роботу журналіста в Україні.


 1. Основні етапи становлення та розвитку телебачення, його особливості, роль та місце у системі ЗМІ.
 2. Структура державного і комерційного ТБ в Україні.
 3. Стандарти інформаційного мовлення.
 4. Специфіка технологій створення щоденної інформаційної програми на радіо й ТБ. Критерії відбору подій у випуску та його структура.
 5. Виражальні засоби на радіо й телебаченні. Специфіка радіо й телевізійного мовлення.
 6. Організація сучасного інформаційного виробництва на радіо й телебаченні. Етапи роботи над радіо й телевізійним сценарієм.
 7. Творчі й технічні професії на ТБ.
 8. Особливості радіоверстки й телемонтажу та їх види. Принципи поєднання звуку та відео в телевізійному сюжеті.
 9. Головні правила ведення прямого ефіру. Основні засади стандарту балансу думок. Принципи добору експертів для коментування фактів і подій.
 10. Етика і право в роботі телерепортера.
 11. Компоненти телевізійного сюжету.
 12. Специфіка телевізійної режесури в программах різного типу.
 13. Мультимедійні ньюзруми.
 14. Джерельна база інформаційної журналістики.
 15. Структура телерепортажу.
 16. Громадське (суспільне) мовлення.
 17. Місцеве, регіональне мовлення. Особливості контенту.


 1. Маркетингові дослідження друкованих медіа: цілі, етапи і основні напрямки.
 2. Система рубрикації у періодичних та он-лайн виданнях.
 3. Композиційні закони та їх застосування в друкованому виданні.
 4. Архітектоніка сучасного видання.
 5. Походження та трансформація жанрів у фотожурналістиці.
 6. Поняття про комунікацію та масову комунікацію. Різновиди комунікації.
 7. Поняття про засоби масової комунікації: класифікація.
 8. Моделі комунікації та їх специфіка.
 9. Поняття про комунікативні технології та їх різновиди.
 10. Знаково-символічна комунікація.


 1. Мова як основний інструмент журналістської діяльності (природа, функції, ієрархічна будова мови; досконале знання мови як обов’язкова складова професійної компетенції журналіста; поняття професійного мовлення).
 2. Зв’язок понять «мислення», «мова», «мовлення».
 3. Мовна компетенція як обов’язкова складова професійної компетенції журналіста.
 4. Основні рівні мови.
 5. Правильність як обов’язкова складова мовлення журналіста; поняття мовної норми, типів норм.
 6. Основні особливості фонологічної та фонетичної систем сучасної української мови (кількість і співвідношення фонем і звуків; система вокалізму та консонантизму; алофони).
 7. Поняття сегментних і суперсегментних одиниць фонетичної системи, їхня роль у медіапрактиці.
 8. Знання орфоепії як обов’язкова складова компетенції журналіста.
 9. Правописна правильність друкованого медіамовлення.
 10. Взаємозв’язок понять «фонема», «морфема», «лексема».
 11. Узуальне й оказіональне словотворення у мові ЗМІ.
 12. Основні особливості лексичної системи української мови (групи лексем з походження за активністю / пасивністю, сферами вживання, стильовою маркованістю).
 13. Явища синонімії, антонімії, омонімії, паронімії у зв’язку з мовною компетенцією журналіста.
 14. Емоційно-експресивні засоби в журналістському мовленні.
 15. Специфіка вживання питомої та іншомовної лексики у медіатворах.
 16. Основні особливості фраземної системи української мови (групи з походження, за структурою, способом уживання, маркованістю).
 17. Специфіка вживання фразем різного типу в журналістському мовленні.
 18. Лексикографічна компетенція журналіста.
 19. Основні особливості граматичної системи української мови (морфологічні категорії, синтаксичні макротипи, одиниці синтаксису).
 20. Частини мови як категорія морфології.
 21. Поняття морфологічної норми в контексті правильності і виразності журналістського мовлення.
 22. Взаємозв’язок понять «слово», «словосполучення», «речення».
 23. Особливості українського синтаксису у зв’язку з точністю і доречністю медіамовлення.
 24. Взаємозв’язок понять «фраза», «надфразна єдність», «абзац».
 25. Текст як одиниця мовлення; основні ознаки медіатексту.
 26. Компоненти структури медіатвору.
 27. Специфіка текстів у друкованих та аудіовізуальних ЗМІ.
 28. Основні особливості стилістичної системи української мови (функціональні стилі, поняття стильової норми, взаємодія стилів).
 29. Публіцистичний стиль і його різновиди.
 30. Специфіка застосування в засобах масової інформації усної і писемної форм літературної української мови.
 31. Стилістичні ресурси різних рівнів мови у медіамовленні.
 32. Специфіка наукового мовлення, особливості його актуалізації у медіатворчості.
 33. Особливості офіційно-ділового стилю української мови; специфіка його вияву в журналістській практиці.
 34. Стилістична контамінація в журналістському текстотворенні.
 35. Найвиразніші тенденції в мові засобів масової інформації.
 36. Літературне редагування як самостійна наукова галузь і сфера застосування журналістських знань.
 37. Культуромовна складова професійної компетенції журналіста.
 38. Взаємозв’язок понять «культура мислення» і «культура мовлення».
 39. Поняття культури мови і комунікативні ознаки культури медіамовлення.
 40. Змістовність медіамовлення у зв’язку зі структурою журналістського твору.
 41. Вияв категорій мовного смаку та мовного чуття у мовленні журналіста.
 42. Взаємозв’язок понять «мистецтво мовлення» і «журналістська практика».
 43. Комунікативна мета й культуромовні ознаки медіамовлення.
 44. Володіння метамовою як складова культуромовної компетенції журналістикознавця.
 45. Український етикет і його роль у професійній діяльності журналіста.

Приєднуйся до нашої медіародини!

Проконсультуйся з нами щодо вступу, розпитай про все, що хвилює.
Проконсультуватися

Телефон

БУДЬМО НА ЗВ'ЯЗКУ

+380 (312) 64-32-46

Адреса

ПИШІТЬ, ЗАХОДЬТЕ
Україна, 88000, 
м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14, 
аудиторія 416