+380 (312) 64-32-46 kaf-journal@uzhnu.edu.ua
Пам’ятка автору
Вітальня »

Шановні автори!
Просимо вас при підготовці матеріалів до друку в нашому журналі
враховувати такі вимоги:

1. Авторська стаття українською (або російською, словацькою) мовою надсилається до редакції в електронному варіанті, до якого додаються два примірники друкованої статті. Електронний варіант статті, виконаної в текстовому редакторі й оформленої гарнітурою «Times New Roman» 14 кеглем, надсилається на CD-, CD-RW чи DVD-диску (дискети 3,5 дюйма НЕ приймаються!) і дублюється на електронну адресу редакції (авторам із інших міст достатньо надіслати матеріал на електронну адресу). Файл називається за прізвищем першого автора.

Усі складові статті (таблиці, рисунки) повинні міститися в одному файлі, продубльованому на диску декілька разів. У тексті статті не допускається ручне розставлення переносів, застосування стилів, розривів розділу та сторінок, форматування абзаців за допомогою пробілів чи табуляції. Ініціали від прізвища й один від одного слід відділяти нерозривним пробілом (утримуючи клавіші Ctrl+Shift). Для вставлення символів використовується шрифт «Symbol». У разі потреби використати в публікації специфічний шрифт, відмінний від зазначеного вище (наприклад, церковнослов’янський), файл такого шрифту слід обов’язково додавати!

2. Друкований варіант статті повинен відповідати формату А4 (210x294). Поля: зліва, зверху та знизу – 20 мм, справа – 10 мм. Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок (включаючи таблиці, рисунки та резюме), оглядової статті – 14 сторінок, враховуючи список використаної літератури. У кінці статті автор ставить свій підпис, дату, вказує свою адресу та телефон.

3. Мікрофотографії додаються до статті в двох примірниках в окремому конверті, на якому вказані прізвища авторів та назва статті. На звороті фотографій вказується їх номер (Рис. 2...), прізвище автора, скорочена назва статті, позначається "верх", "низ".

4. Відцентрована назва публікації друкується великими літерами, над нею справа звичайними літерами – ім’я та прізвище автора. Далі для Інтернету за зразком подаються УДК, прізвище автора й ініціали, назва статті (без абревіатур і скорочень), анотація та ключові слова (українською, російською й англійською (чи німецькою) мовами):


Станислав ШОШУРА
УКРАИНА В РОМАНАХ М.А.ШОЛОХОВА
(попытка современной интерпретации)

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 22
УДК 82.09:008 (477)
Шошура С. Україна в романах М.О.Шолохова: (спроба сучасної інтерпретації); 14 стор.; кількість бібліографічних джерел – 11; мова російська.

Анотація. У статті розглядаються реалії України в романах М. Шолохова під кутом зору їхніх змістовних функцій, використаних автором художніх засобів національної ідентифікації, їхніх змін та ступеня художньої переконливості в сприйнятті з позиції нашого часу.
Ключові слова: Україна, її реалії, романи Шолохова, художні засоби, національна ідентифікація, ступінь художньої переконливості, сучасне сприйняття.
Аннотация. В статье рассматриваюся реалии Украины в романах М.Шолохова под углом зрения их содержательных функций, использованных автором художественных средств национальной идентификации, их изменений и степени художественной убедительности в восприятии с позиций нашего времени.
Ключевые слова: Украина, ее реалии, романы Шолохова, художественные средства, национальная идентификация, степень художественной убедительности, современное восприятие.
Resume. Distinctive marks of the Ukraine in M. Sholokhov's novels are considered in the given paper from the point of view of their content functions, fiction means of national identifica-tion used by the author; their changes and the level of fiction conviction in perception of present time.
Key words: Ukraine, their distinctive marks, Sholokhov's novels, fiction means, national identification, level of fiction conviction, contemporary perception.
Приметы Украины в романах М.А. Шолохова издавна привлекали к себе внимание как российских литературоведов [1;6;11], так, в особенности, и украинских русистов [2; 4; 7]. <...> Известный финский прозаик Марти Ларни считал, что человеку при жизни не со-оружают памятников: "Но что поделаешь, если Михаил Александрович Шолохов своим повествовательным искусством уже воздвиг себе памятник в мировой литературе. И я уверен, что никакие новые течения не способны поколебать его незыблемое положение ведущего прозаика Европы» [17, с. 9].


5. Список використаних джерел «Література» нумерується по порядку (алфавітний принцип) і повинен відповідати вимогам державного стандарту (Бюлетень ВАК України, 2008, № 3, с. 6-13) – за зразком:
  1. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.
  2. Дарова А. Т. Неисповедимы пуги Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006 — . — (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).
  3. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: навч. посіб. / Дороніна М. С. – К.: КМ Асаdemiа, 1998. – 192 с. <...>

6. У тексті посилання на використані джерела позначаються відповідно цифрами в квадратних дужках [2 – позиція у списку літератури, с. 9 – сторінка в кн.]. Цитата в тексті: "... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передавання інформації [13, с. 29]”.

7. До статті додається:

  1. офіційне направлення до редакції від установи, де виконана робота (автори з інших міст можуть надіслати відскановану копію електронною поштою);
  2. рецензія на статтю, підписана доктором наук, професором, підпис якого засвідчено печаткою відповідної установи;
  3. експертний висновок про можливість опублікування;
  4. інформація про автора: прізвище, ім’я й по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь й інша презентативна інформація.
Примітка. Пункти 2 і 3 не стосуються осіб із науковими ступенями.

8. Усі матеріали надсилаються до друку в конверті формату А-4 (або А-5). Автор несе відповідальність за зміст та достовірність матеріалу статті. Статті, що не відповідають Правилам, до друку не приймаються.


Статті просимо надсилати на адресу:
88000, м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Деканат філологічного факультету УжНУ:
в редакцію журналу «Науковий вісник
Ужгородського університету»,
серія: Філологія. Соціальні комунікації».
Тел. (03122) 4-24-64.
Е-mail
Сайт відділення журналістики © 2019 • Передрук матеріалів сайту можливий за умови гіперпокликання на них • Хостинг від uCoz
Закрити вікно пошуку